elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti eLegal advokátní kancelář, s. r.o., se sídlem se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 031 53 398, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228208 a Mgr. Ing. Janu Valtrovi, advokátovi, ev. ČAK 16112, se sídlem se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 036 61 385, aby jako společní správci osobních údajů podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“)(dále jen „Společní správci“) ve smyslu Nařízení zpracovávali vaši e-mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s činností Společných správců.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo naopak nevezmete svůj souhlas zpět.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Společnými správci, osobní údaje však pro ně mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp;
b. Poskytovatel nástroje Google formuláře;
c. Mgr. Jana Dolejšová, se sídlem Babice 99, Šternberk, IČ 02415071 zapsaná v živnostenském rejstříku;
d. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na výše uvedenou adresu společnosti eLegal, emailu na adresu info@e-legal.cz anebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.